Warreen kurnan Jannataan gammachiifaman

4.00 $

Seena namoota (Sahaabota Ergamaa Allaah) kudhan osoo duniyaa irra jiran Jannata akka galan itti himamee gammachiifaman (Ashratul mubasharaa)
Kan qopheesse : Saamii Aashuur Hasan bin Aashuur
Kan hiike : Shaafii Muhammad Abdallaah
Baay’ina fuulaa : 192
Bara itti maxxanfame : Onkololeessa 2007
Maxxansaan : Mana maxxansaa Najaashii

Category: