Al-Azkaar (Hisnul-muslim)

2.00 $

Zikriin (Rabbiin faarsuu fi kadhachuu) dahanoo muslimaa ti. Hamtuu hunduma irraa nama eega. kitaabni kun Zikrii fi du’aa’ii baay’ee barbaachisaa ta’an kan yeroo adda addaa keessatti godhaman walitti qabatee jira.
Kan qopheesse : Sa’ad ibn Alii ibn Wahf Al-Qahxaanii
Kan hiike : Muhammad Xiyyoo
Baay’ina fuulaa : 200
Bara itti maxxanfame : Muddee 1992
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii