Boqonnaa sammuu lakk – 1

2.00 $

jechootaa fi dhaamsa gaggabaaboo barumsa bareedaa qaban, kan nama dadammaqsan.
Kan qopheesse : Hamduu Idriis
Kan hiike : Salaahaddiin Amaan
Baay’ina fuulaa : 92
Bara itti maxxanfame : Adoolessa 2003
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category: