Gaafiiwwan 1000 waayee Islaamaa

3.00 $

Waayee amantii islaamaa ilaalchise gaafii gosa adda addaa irraa bayana kan walitti qabate.
Kan qopheesse : Muhammad Sa’iid
Baay’ina fuulaa : 208
Bara itti maxxanfame : Caamsaa 2009
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category: