Boqonnaa sammuu laak -3

3.00 $

jechootaa fi dhaamsa gaggabaaboo barumsa gaarii kennan
Kan qopheesse : Muhammad Umar
Kan hiike : Ibraahiim Abduu
Baay’ina fuulaa : 192
Bara itti maxxanfame : Onkololeessa 2012
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category: