Qananii Jannataa fi Cinqii Ibiddaa

3.00 $

Jannatni qananii guddaa dha. Ibiddi (jahannam) faallaa isaati. Kitaabichi yeroo namni tokko du’u irraa jalqabee hanga jannata ykn Jahannam galutti qananii ykn cinqaa isa mudatuu danda’uu jiru ibsa.
Kan Qindeesseef walitti qabe : Muhammadsaalih Kadir
Baay’ina fuulaa : 68
Bara itti maxxanfame : Hagayya 2006
Maxxansaan : Mana maxxansaa Najaashii

Category: