Gorsaaf duuti gahaa dha

1.00 $

Du’a caalaa kan nama gorsu hin jiru. Kanuma ilaalchisuun waayee du`aaf qophii godhamuu qabu kan eeru
Kan qopheesse : Saalim Al-jaamii
Kan hike : Muhammadsaalih Kadir
Baay’ina fuulaa : 32
Bara itti maxxanfame : Hagayya 2011
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category: