Du’aa’ii fudhatamaa

3.00 $

Du’aa’ii adda addaa Rabbi biratti fudhatama qabaachuun filatamam
Kan qopheesse : Muhammad Xaahir Az-Zeeyn
Kan hiike : Abdurrahmaan Muhammad
Baay’ina fuulaa : 304
Bara itti maxxanfame : Amajjii 2006
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii