Waayee Islaamummaa

2.00 $

Warroota Islaamummaa baruu barbaadanii fi dhiyoo islaamummaatti kan seenaniif qajeelfama, odeeffannoo fi barumsa barbaachisaa ta’e kan kennu.
Kan qopheesse : Muhammad Sa’iid
Kan hiike : Muhammadsaalih Kadir
Baay’ina fuulaa : 184
Bara itti maxxanfame : Fulbaana 2011
Maxxansaan : Mana maxxansaa Najaashii

Category: