Gorsa Sheekh Abdulqaadir Jiilaanii

4.00 $

Gorsoota aalima guddaa kan garaa namaa qabbaneessaniif Iimaana namaaf dabalan
Kan qopheesse : Saalih bin Ahmad Ash-ShaamiyKan hiike : Abdurahmaan Muhammad Hasan
Baay’ina fuulaa : 200
Bara itti maxxanfame : Fulbaana 2008
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Categories: ,