Boqonnaa sammuu laak -2

2.00 $

jechootaa fi dhaamsa gaggabaaboo barumsa gaarii namaaf kennnan.
Kan qopheesse : Muhammad Sa’iid fi Hamdu Idriis
Kan hiike : Salaahaddiin Amaan
Baay’ina fuulaa : 112
Maxxansaan : Mana Maxxansaa Najaashii

Category: